Mary & Michael, Barbara & Jim, Tony & Carol – Salt Lake City

Mary & Michael, Barbara & Jim, Tony & Carol – Salt Lake City